Еко-індустріальний парк з впровадження технології системи смугового землеробства MZURI PRO-TILL за умов природного та штучного зволоження на Півдні України

Еко-індустріальний парк з впровадження технології системи смугового землеробства MZURI PRO-TILL за умов природного та штучного зволоження на Півдні України.

Головні учасники стартап-проєкту:

В’ячеслав ШЕБАНІН

ректор Миколаївського національного
аграрного університету

Микола КАРПЕНКО

директор Наукового парку МНАУ «Агроперспектива»

Марек РУЖНЯК

президент компанії «MZURI WORLD»

Федір КАРАМАВРОВ

керівник  ТОВ «Агріпрайм», офіційного дилера «MZURI WORLD» у Миколаївській області

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано діяльність Екопарку

В Україні актуальними є  питання раціонального природокористування (екологізації) вітчизняних промислових виробництв, зниження матеріаломісткості вітчизняної продукції та стабілізація ресурсного забезпечення виробництв. Унаслідок цього спостерігається скорочення кількості вітчизняних підприємств, погіршується екологічний стан виробництв, що супроводжується значним рівнем забруднення навколишнього середовища, негативно впливаючи на погіршення стану здоров’я нації. Впровадження циркулярної моделі економіки у південному регіоні сприятиме створенню механізму переробки, мінімізації відходів та поступовому переході до нульового рівня відходів виробництва. Створення еко-індустріального парку в Миколаївській області позитивно вплине на розвиток циркулярної економіки та синхронізацію з ініціативою «Європейський зелений курс».

Діяльність проєкту спрямована на вирішення наступних проблем: задоволення потреби у виробництві високоякісних та безпечних продуктів харчування, негативний вплив зміни клімату на сільське господарство,недостатньо ефективне використання земельних ресурсів та недостатній рівень впровадження на Півдні України сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошенні. Поширення прогресивних технологій MZURI PRO-Till на півдні України, що полягає у застосуванні сучасних агрохімічних, біологічних і нанопрепаратів, нових зразків сільськогосподарської техніки, адаптованих до агрокліматичних умов степової зони, сортів і гібридів, зернових і технічних культур дозволить істотно зменшити витрати на виробництво, забезпечити відтворення та покращення родючості ґрунтів, сприятиме збільшенню валових зборів сільськогосподарської продукції, зниженню її собівартості, підвищеннюконкурентоспроможності аграрного виробництва, з підвищення його прибутковості, зміцненню продовольчої безпеки країни у повоєнний період тощо.

Діяльність парку спрямована на вирішення наступних проблем: необхідність у виробництві високоякісних та безпечних продуктів харчування, негативний вплив зміни клімату на сільське господарство, ефективне використання земельних ресурсів та впровадження на Півдні України сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошенні.

Польська компанія «MZURI WORLD» є розробником новітньої системи смугового землеробства за технологією Mzuri World Pro-Till, що полягає в обробці тільки вузьких смуг ґрунту. При цьому 2/3 площі поля не обробляється. Для цього розроблено інноваційний агрегат Mzuri Pro-Till, який за один прохід розпушує смугу ґрунту 1/3 загальної площі на глибину до 30 см, вносить мінеральні добрива або рідкий гній, висіває насіння культурних рослин, забезпечує повторне ущільнення розпушеного ґрунту та усунення повітряних порожнин, що створює сприятливі умови для проростання. Обробка тільки вузьких смуг та невеликий опір при глибокому розпушенні призводить до низької втрати вологи – у 5 разів менше, порівняно з плужною обробкою, та майже вдвічі – мінеральних добрив, зменшує механічне навантаження на ґрунт.

До того ж, після проїзду агрегату, розпушені смуги ґрунту швидко поглинають воду після дощу, відводять її надлишок, а нерозпушені міжряддя, захищені рослинними залишками, обмежують випаровування води та її збереження в ґрунті, що позитивно впливає на біологічну активність ґрунту. Проте наукове обґрунтування впровадження технології у степовій зоні України відсутнє.

1
startup-real-1

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації діяльності Екопарку:

Діяльність парку ґрунтується на еколого-орієнтованому підході до оптимізації структури сівозмін, обробітку ґрунту та інтегрованих систем захисту і живлення рослин з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур за умов природного і штучного зволоження. Це дозволить істотно підвищити їх урожайність, забезпечити продовольчу безпеку, стабільний розвиток Миколаївщини та України у воєнний та повоєнний періоди.

З метою збереження природних ресурсів і підвищення якісних характеристик сільськогосподарської продукції, зменшення впливу на навколишнє середовище, економії витрат на паливо, робочу силу, добрива, засоби захисту рослин, зменшення хімічного й механічного навантажень на ґрунт та викидів СО2, терміну окупності вкладених коштів у розвиток аграрного виробництва без зниження рівня продуктивності сільськогосподарських культур та з підвищенням родючості ґрунтів досліджуватиметься використання зразків сучасної сільськогосподарської техніки виробництва компанії «MZURI WORLD», результати якого в подальшому буде впроваджено у сільськогосподарських підприємствах регіону.

Розширення площ під сучасним зрошенням дощуванням та відпрацювання на них новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур стане основою для удосконалення знань і практичних навичок сільгоспвиробників Півдня України, сприятиме підвищенню врожайності сільськогосподарських культур більш ніж удвічі.

Технології MZURI PRO-TILL дозволять:

1)  застосовувати екологічно безпечні технології сталого ведення сільського господарства;

2) запровадити технології вуглецевого землеробства, що забезпечують зменшення викидів парникових газів;

зекономити на витратах палива, робочої сили, агрохімікатів;

3) зменшити рівень механічного навантаження на ґрунт;

4) зекономити на технічному обслуговуванні машин.

5) забезпечити ефективне використання добрив та ресурсів ґрунту і як, наслідок, отримати врожайність високої якості, що гарантуватиме доходи та прибутки.

Розроблені спільно науково-практичні рекомендації,  проведення Міжнародних і Всеукраїнських Днів поля, агрофорумів на інноваційно-інвестиційному полігоні з трансферу сучасних технологій в АПК стануть постійно діючою науково-виробничою школою для спеціалістів і керівників агроформувань Півдня України. Апробовані в умовах виробництва сучасні технології та підходи будуть запропоновані для включення до Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області.

Поширення прогресивних технологій PRO-Till на основі застосування сучасних агрохімічних, біологічних і нанопрепаратів нових зразків сільськогосподарської техніки, адаптованих до агрокліматичних умов степової зони, сортів і гібридів, зернових і технічних культур істотно зменшить витрати на виробництво, забезпечить відтворення та покращення родючості ґрунтів, сприятиме збільшенню валових зборів сільськогосподарської продукції, зниженню її собівартості та підвищенню конкурентоспроможності аграрного виробництва, з підвищення його прибутковості.

Особливе значення в умовах глобального потепління матимуть технології вирощування сільськогосподарських культур на сучасному дощувальному та краплинному зрошенні.

Зокрема реалізація запланованих у Програмі заходів дозволить:

 • покращити існуючу на науково-дослідних полях родючість ґрунтів, уникнути шкодочинності хвороб, шкідників, бур’янів та зменшити витрати на вирощування сільськогосподарських культур на 15-20%;
 • створити передумови для організації на базі МНАУ науково-навчального комплексу зі зразками сучасної сільськогосподарської техніки виробництва компанії «MZURI WORLD»;
 • розробити науково-обґрунтовані рекомендації щодо впровадження інноваційної системи обробітку ґрунту на замовлення іноземних компаній;
 • забезпечити науково-обґрунтовану адаптацію сучасної смугової системи обробітку ґрунту MZURI PRO-Till в умовах Південного Степу України, задовольнити потребу сучасного фермерського господарства інноваційною технологією, технікою та сервісом;
 • підвищити урожайність пшениці на 15%, ріпаку – на 18%, а на зрошенні: пшениці – на 30-40%, насіння кукурудзи – на 15-20%, врожайність соняшника – на 30% за рахунок впровадження технології PRO-Till при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах природного зволоження;
 • підвищити рівень рентабельності виробництва високоякісного екологічно безпечного зерна пшениці на 100-150% у порівнянні з загальноприйнятими технологіями зі збереженням природної родючості ґрунту;
 • зменшити на 30-35% хімічне та механічне навантаження на ґрунт за рахунок впровадження вуглецевого сертифікату;
 • розробити та впровадити у виробництво сучасні технології вирощування зернових, технічних культур на зрошенні та в умовах природного зволоження;
 • розробити багатофакторну модель оптимізації виробництва екологічно безпечного зерна пшениці озимої для потреб сталого економічного розвитку України;
 • визначити інтенсивність та динаміку формування біомаси, площі листкової поверхні, сирої маси та сухої речовини досліджуваних польових культур;
 • визначити тривалість розкладання соломи досліджуваних видів пшениці озимої та ріпаку озимого;
 • дослідити вплив технології MZURI PRO-Till на врожайність польових культур, фітосанітарний стан ґрунту та його родючість;
 • представити науковцям та спеціалістам агроформувань переваги інноваційних розробок та можливості сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняного і зарубіжного виробництва;
 • істотно підвищити якість підготовки та перепідготовки спеціалістів АПК Південного регіону, їх конкурентоспроможності;
 • покращити якісний склад наукових та науково-педагогічних працівників, підвищити рівень вищої наукової кваліфікації шляхом одержання наукових ступенів та вчених звань;
 • отримати документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, авторське свідоцтво України чи інших країн);
 • отримати практичні навички за майбутньою спеціальністю здобувачами вищої освіти МНАУ;
 • провести Дні поля з технології вирощування нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур з демонстрацією сучасної техніки, виставками новітньої агрохімічної та біологічної продукції, технічних засобів навігації та точного землеробства;
 • провести науково-практичні конференції за участі зарубіжних спеціалістів компанії CarboncreditUkraine з питань імплементації програми вуглецевого землеробства.

За результатами проведених у галузі рослинництва, меліорації тощо спільних досліджень для виробників регіону будуть розроблені:

 • рекомендації вирощування найбільш продуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур, біо- і нанопрепаратів та їх оптимальних концентрацій для кожної агрокліматичної зони Миколаївської області;
 • рекомендації щодо підвищення стійкості польових культур до несприятливих умов середовища і можливості стабільного формування їх продуктивності незалежно від погодних умов, за рахунок нових агротехнологій, що забезпечить можливість виробникам стабільно одержувати урожаї на 15-20% вищі, ніж традиційні технології;
 • операційні та технологічні карти вирощування культур за новими технологіями PRO-Till;
 • методичні рекомендації з біологізованою спрямованістю інноваційної технології PRO-Till вирощування сільськогосподарських культур з викладенням економічних та біоенергетичних показників;
 • практичні рекомендації щодо використання сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняного і зарубіжного виробництва господарствами, що займаються впровадженням точного землеробства, технологій PRO-Till в зоні Степу України;

6) методичні рекомендації щодо використання безпілотної авіації для точного землеробства.

Основні заходи діяльності Екопарку:

– придбання посівного комплексу MZURI та агрегату для догляду за ґрунтом REZULT;
– організація на базі МНАУ науково-навчального комплексу із зразками сучасної сільськогосподарської техніки виробництва компанії «MZURI WORLD»;
– проведення спеціалістами компанії «MZURI WORLD» та ТОВ «АгріПрайм» на базі створеного науково-навчального комплексу презентацій та навчань студентів, співробітників університету, дилерів, фермерів та інших фахівців аграрного ринку;
– облаштування наданими зразками техніки компанії «MZURI WORLD» відповідних навчальних класів і лабораторій наукового-навчального комплексу
– розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації норм поливів сільськогосподарських культур способами дощування та краплинного зрошення за впровадження технології MZURI PRO-TILL
– організація дослідних та демонстраційних полів, полігонів, майданчиків, виставок, експрес-семінарів, круглих столів, конференцій стосовно впровадження технології MZURI PRO-TILL;
– проведення Всеукраїнських та Міжнародних Днів поля з технології вирощування зернових та технічних культур з демонстрацією на них роботи новітніх розробок компанії «MZURI WORLD»;
– участь представників компанії «MZURI WORLD» та ТОВ «АгріПрайм» в організації та проведенні Міжнародних Днів поля, науково-практичних конференцій і виставок, які будуть проводитись на базі МНАУ або за участю університету з метою презентації інформації про нові розробки компанії «MZURI WORLD» в галузі новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур;
– випробування нових зразків сучасної сільськогосподарської техніки компанії «MZURI WORLD» з вивчення впливу технічних засобів на агрофізичні властивості ґрунтів та біологічну активність в умовах півдня України, надання зауважень та рекомендацій для їх серійного виробництва;
– придбання сучасного зернозбирального комбайну Claas Tucano 570.

startup-real-2
IMG-3e1546c01ad663ca5d2d8bb30027bada-V

Партнери, залучені до співпраці:

Партнери, залучені до співпраці:

Науковці та сільськогосподарські виробники Південного регіону:
– польська компанія MZURI WORLD Sp. zo. o.;
– компанія CarbonCreditUkraine;
– Молдавський Державний науково-дослідний інститут польових культур «Селекція»;
– Селекційно-генетичний інститут – центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України;
– Всеукраїнський науковий інститут селекції;
– ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН;
– Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН;
– Інститут зернових культур НААН України;
– Інститут землеробства НААН;
– Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН;
– Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН;
– Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН;
– Інститут сільського господарства Степу НААН;
– Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН;
– ДП «ДГ «Зелені кошари» СГІ-НЦНС»;
– УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;
– ТОВ «СП «Південна аграрно-експортна компанія»;
– ТОВ «С-Росток»;
– ТОВ «Золотий колос»;
– ТОВ «ВІТЕРРА»;
– ТОВ «Воскор Агро»;
– ТОВ «БТУ-Центр»;
– Науковий парк МНАУ «Агроперспектива»;
– ТОВ «БАСФ Т.О.В.»;
– ФГ «Олена»

Контакти:
Карпенко Микола +380675102255